@theme__icon__instagram: \e960

@theme__icon__www: \e95f

@theme__icon__Large-Print: \e95a

@theme__icon__facebook__share: \e95b

@theme__icon__pinterest__share: \e95c

@theme__icon__twitter__share: \e95d

@theme__icon__filter: \e959

@theme__icon__list_view: \e957

@theme__icon__grid: \e958

@theme__icon__XS: \e95e